Evanjelický spevník / pripravila spevníková komisia ECAV na Slovensku - vydavateľstvo Tranoscius, Liptovský Mikuláš 1993. ÚKN, Levoča 1997.
(Braill)
Tento titul sa dostal do fondu SKN po desiatich rokoch ako dar.
Prvý zväzok obsahuje piesne od čísla 1 po číslo 208: piesne adventné, vianočné, na rozhraní roka, na Zjavenie, na Predstavenie, pôstne, veľkonočné, svätodušné, trojičné, kyrie, kréda a na začiatok služieb Božích.
Druhý zväzok obsahuje piesne číslo 210 až 458: piesne na začiatok služieb Božích, pred kázňou, po kázni, na články viery, o cirkvi všeobecne, o slove Božom, o sviatostiach, prosebné, kajúce, ďakovné a oslavné, ranné, pred jedením, po jedení, večerné a o nasledovaní Ježiša Krista.
Tretí zväzok obsahuje piesne číslo 459 až 700: piesne o nasledovaní Ježiša Krista, o posvätení, o dúfaní v Boha v kríži a utrpení, o povinnostiach kresťana k Bohu, o povinnostiach kresťana k blížnym, o povinnostiach kresťana k sebe, o manželstve, o rodine, o národe a vlasti, o ekuméne, o práci a mieri, na posviacky, na ordináciu a inštaláciu, na konfirmáciu, na detské služby a biblické hodiny, všeobecné, o nestálosti časného života, o príprave na smrť, o vzkriesení a poslednom súde.

 

 

Späť