Socha Márie / Johannus Latinicus, načítala Oµga ©ulíková - vydavateµstvo Slovo, Koąice 1991. ÚKN, Levoča 1992.
(audio kazeta)
Pä» príbehov zo starej Levoče.Spä»