Jednotný katolícky spevník - ÚKN, Levoča 1991.
(brail)
1. zväzok: Piesne na advent a Vianoce, Na Nový rok, Na Tri krále, K Najsv. menu Ježišovmu.
2. zväzok: V pôste, Na veĽkopôstne dni, Ku krížovej ceste, Po krížovej ceste, Na Kvetnú nedeĽu, Na VeĽký piatok, Na VeĽkú noc, Na Nanebovstúpenie Pána.
3. zväzok: Na Svätého Ducha, Na Najsvätejšiu Trojicu, K B. Srdcu Ježišovmu, Ku sv. omši, K Najsv. sviatosti oltárnej.
4. zväzok: Ku sv. prijímaniu, K prvému sv. prijímaniu, Na sviatok narodenia P. Márie, Na sviatok Nepoškvrneného počatia P. Márie, Na Litánie loretánske, Ku Sedembolestnej Panne Márii Patrónky Slovenska, Na májovú pobožnosť, Pútnické, Slávnostný ruženec.
5. zväzok: K svätým, K sv. Jozefovi, K sv. apoštolovi Petrovi a Pavlovi, K sv. Cyrilovi a Metodovi, K sv. Anne, Pápežská hymna, Na kropenie svätenou vodou, Piesne prosebné, Na sviatok Krista KráĽa, Zasvätenie rodín B. Srdcu Ježišovmu, Na uvítanie biskupa.


Späť